1 Definities

Deelnemer: Degene die deelneemt aan de yogales, TRE® sessie, workshop of retraite.
Lesproduct: een losse (proef)les, TRE
Proefles priveles yoga in overleg met mYogi.

2 Gegevens mYogi

Bedrijfsnaam: mYogi
Postadres: Noorderhoofdstraat 83, 1561AS Krommenie
Leslocatie: Noorderhoofdstraat 83, 1561AS Krommenie / eventueel op gewenste lokatie

KvK 77.1049.86

Website: mYogi.nl
E-mail: info@mYogi.nl

3 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Yogalessen

3.1 Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Dit is versie 1 d.d.20 februari 2020. De meest recente versie staat op de website www.mYogi.nl/algemene-voorwaarden/. Bij wijziging zal ik alle deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
3.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op producten en diensten van mYogi.

4 Risico en aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. mYogi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen, sessie’s en/of deelname aan workshops, retraites, bij of verzorgd door mYogi.

4.2 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

mYogi adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of retraite.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

5 Betaling

5.1  De deelnemer dient het gekochte lesproduct tav bij vooruitbetaling te voldoen, vóór deelname aan de lessen.

5.2 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Als de deelnemer door een ongeval, blessures of  ziekte gedurende langere tijd geen yogalessen kan volgen, wordt er in overleg met mYogi naar een passende oplossing gezocht.

6 Inschrijving en lesproducten

6.1 Minimum leeftijd van een deelnemer is 14 jaar.

6.2 Om je te kunnen aanmelden voor de lessen of een TRE® sessie, dien je per email van mYogi aan te melden  Via deze email kan je in overleg met mYogi een les of een TRE®sessie boeken en betalen.

6.3 losse les en maandabonnement

Er kan een losse les of een maandabonnement worden afgenomen. Bij een maandabonnement zal er eenmaal in de week een les worden gevolgd. Na de geldigheidsperiode vervallen de niet gebruikte lessen. Indien er tijdens vakanties geen lessen worden gegeven of als er lessen worden geannuleerd, wordt de geldigheidsduur van het geldige abonnement verlengd met de periode gelijk aan de vakantieperiode of geannuleerde lessen.

6.4 Inschrijfgeld: mYogi rekent geen inschrijfgeld, maar behoudt zich het recht voor dit bij hernieuwde inschrijving te doen.

6.5 De actuele prijzen van een les of sessie worden vermeld op mijn website mYogi.nl.

6.6 De prijzen van een les of sessie kunnen verhoogd worden als gevolg van prijsstijgingen zoals prijsstijgingen van leveranciers, huurverhoging, btw-verhoging, belasting- en wetswijzigingen en andere prijsstijgingen die invloed hebben op het lesgeld.

7 Lessen

7.1 Een proefles wordt als een reguliere les beschouwd en is te boeken via het contactformulier.

7.2 Het boeken van een les kan alleen middels afstemming.

7.3 Yogalessen als cadeau geven of ontvangen: Je kunt via de website (een) yogales(sen) , TRE®sessie bestellen om cadeau te geven. De bestelling dient vooraf betaald te worden. De ontvanger van het cadeau kan de lessen boeken via het contactformulier.

7.5 In elke les is er een maximaal aantal deelnemers, afhankelijk van de grootte van de ruimte. In de studio van mYogi is er ruimte voor maximaal 4 deelnemers. Voor een TRE® workshop tbv meerdere deelnemers op lokatie geldt een maximaal van 8 deelnemers

7.6 Afmelden: Je kunt je voor een geboekte les alleen bij onvoorziene omstandigheden afmelden. mYogi zal in goed overleg een passende oplossing zoeken.

7.7 Mocht door mYogi één of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen door mYogi in goed overleg worden afgestemd.

8 Verlenging

8.1 Beëindigen van het Lidmaatschap dient te geschieden voor de 15e (vijftiende) van de lopende maand per e-mail aan infi@myogi.nl om van effect te gaan op de eerste (1e) van de eerstvolgende kalendermaand. Zegt het Lid tussen de 15e (vijftiende) en de 28e/29e/30e/31e (achtentwintigste/ negenentwintigste/dertigste/ eenendertigste) van de huidige maand op, dan kan het Lid de eerstvolgende kalendermaand nog lessen volgen en gaat de opzegging de kalendermaand er na van kracht. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Workshops

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van mYogi, KvK nummer 77.1049.86

2. Grondslag offertes

Offertes zijn gebaseerd op de informatie door opdrachtgever verstrekt. Op-drachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. mYogi heeft een inspanningsverplichting en zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die mYogi nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van mYogi betrokken (zullen) zijn. Als mYogi daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie mYogi kosteloos een eigen werkruimte met desgewenst telefoonaansluiting, fax- en/of Datanetaansluiting, dan wel zorgt opdrachtgever ervoor dat er ten behoeve van workshop(s) een naar oordeel van mYogi passende locatie kosteloos beschikbaar is.

4. Betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Door opdrachtgever of mYogi betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

mYogi kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien mYogi van mening is dat dit voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet nadelig beïnvloeden, noch de continuïteit van de opdracht in gevaar brengen. Wijziging van het team kan ook op verzoek van opdrachtgever in overleg met mYogi plaatsvinden.

5. Tarieven en kosten

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen secretariaatskosten, reis uren, reis- en verblijfkosten en andere op-drachtgebonden kosten. Voor zover deze niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die DTC noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van an-dere hiervoor genoemde kostenvergoe-dingen, zal worden doorberekend.

6. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag wordt wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan mYogi de uitvoering van de opdracht opschorten zonder dat dit tot schadeplichtigheid jegens opdrachtgever leidt. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze te kort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten waaronder vertragingsrente van 1% per maand, ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zullen niet onderhevig zijn aan rechterlijke matiging. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hier aangegeven ongeacht tenaamstelling op de declaratie.

7. Wijziging opdracht / meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daar-uit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht (-uitvoering) ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal mYogi de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienst-verlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, wordt dit als aanvullende opdracht beschouwd.

8. Duur en afsluiting opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van mYogi, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die mYogi verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. mYogi kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door opdrachtgever is goedgekeurd dan wel betaald. Binnen een termijn van 30 dagen na goedkeuring dient opdrachtgever mYogi hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien opdrachtgever controle wenst door een accountant op de declaratie van mYogi, dan wordt daaraan medewerking verleend. De kosten van zo’n controle zijn voor rekening van opdrachtgever.

9. Tussentijdse beëindiging / verschuiven data / annuleren

Workshop(s): Wanneer mYogi startdata, tijdstippen en/of locaties opgeeft, zijn deze indicatief. mYogi spant zich in de workshop(s) op de aangegeven datum/tijd/locatie te laten plaatsvinden, maar behoudt zich het recht voor om – indien noodzakelijk – deze te wijzigen. Indien door overmacht van de zijde van mYogi een workshop geen doorgang kan vinden, heeft opdrachtgever het recht kosteloos, in overeenstemming met mYogi een andere datum/tijd/lokatie, te plannen. Eventuele met annulering of uitstel verband houdende kosten of schade worden niet door mYogi vergoed. Overige: Opdrachtgever en mYogi kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de verstrekte opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Voortijdige beëindiging dient door de beëindigende partij gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden.
Indien opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft mYogi vanwege bezettingsverlies recht op compensatie volgens de uitgangspunten: -Opdrachtgever vergoedt bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de opdracht, 25% van het totaalbedrag van de opdracht aan mYogi. -bij annulering binnen 6 weken voor de eerste uitvoeringsdatum plaats, wordt dit percentage verhoogd naar 50%.
-bij annulering binnen 4 weken voor de eerste uitvoeringsdatum plaats, wordt dit percentage verhoogd naar 100%.
– Bij het verschuiven van data door opdrachtgever, binnen 8 weken voor uitvoering van elke opdracht, is 25% verschuldigd.
– Bij het verschuiven van data door opdrachtgever, binnen 4 weken voor uitvoering van elke opdracht, is 50% verschuldigd.
mYogi mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. mYogi behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover niet binnen 3 maanden opgeheven – ten laste van opdrachtgever, schuldsanering of andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het mYogi vrij de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Vorderingen van mYogi op opdrachtgever zijn dan direct opeisbaar.

10. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het onderzoek resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van mYogi. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van mYogi .
Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, m.u.v. verstrekte software (licenties). Ingeval van tussentijdse beëindiging door opdrachtgever, is het voorgaande ook van toepassing.

11. Vertrouwelijkheid

mYogi is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever. mYogi zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van mYogi aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van mYogi en dergelijke.

12. Aansprakelijkheid

mYogi is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door mYogi van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot 50% van het honorarium dat mYogi voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden. Eventuele aanspraken dient opdrachtgever dienen binnen 6 maanden na einde opdracht in te dienen, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten verliest.

13. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen met mYogi is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden opgelost via mediation. Indien partijen desondanks niet tot elkaar komen, zal het geschil – eventueel in afwijking van normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd aan de kantonrechter in het arrondissement van mYogi. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg openstaat (artt. 96/332/333 Rv).